Stanovy občianskeho združenia Amos

 

STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  
A M O S  
STARÁ ĽUBOVŇA 

 

založeného fyzickými a právnickými osobami
podľa zákona č. 83/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov.

 

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 

1.    Názov občianskeho združenia je AMOS Stará Ľubovňa.

2.    Sídlom združenia je Gymnázium Terézie Vansovej, Ul. 17. novembra 6, Stará Ľubovňa.

 

 

Čl. II

Cieľ a činnosť

 

1.    Cieľom združenia je finančná podpora mimoriadne talentovaných žiakov a žiakov študujúcich v zahraničí.

2.    Združenie sa bude zameriavať najmä na:

a.) finančnú podporu mimoriadne talentovaných študentov,

b.) preplácanie cestovných nákladov pre študentov v zahraničí,

c.) finančnú podporu pre študentov zo sociálne slabších rodín študujúcich v zahraničí   

     ( štipendium ),

d.) jednorazové ocenenie za mimoriadne študijné výsledky formou finančného daru.

 

 

Čl. III

Členstvo

 

1.    Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.

2.    O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada združenia.

3.    Členstvo vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

4.    Zánik členstva:

 a.) vystúpením – písomným oznámením o vystúpení zo združenia,

 b.) vylúčením – dňom rozhodnutia valného zhromaždenia,

 c.) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

 d.) zánikom združenia.

 

 

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

 

1.    Člen má právo najmä:

a.) podieľať sa na činnosti združenia,

b.) voliť a byť volený do orgánov združenia,

c.) podávať na orgány združenia podnety, sťažnosti a žiadať o ich stanovisko,

d.) podávať návrhy na zmeny poriadkov združenia,

e.) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov,

f.) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia.

2.    Povinnosti člena:

a.) dodržiavať stanovy združenia,

b.) plniť uznesenia orgánov združenia,

c.) aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

d.) platiť členské príspevky v súlade s vnútorným poriadkom a rozpočtom združenia.

 

 

Čl. V

Orgány združenia

 

    Orgánmi združenia sú:

     a.) valné zhromaždenie

     b.) správna rada

     c.) dozorná rada

 

 

Čl. VI

Valné zhromaždenie

 

1.    Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia a ich zmeny,

b) volí a odvoláva členov správnej rady,

c) volí a odvoláva členov dozornej rady,

d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

f) rozhoduje o zániku združenia.

 

     Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada jedna tretina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

 

Čl. VII

Správna rada

 

1.    Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.    Správna rada má najmenej 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a a riadi  prezident. Správna rada je  uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje  troj pätinovou väčšinou prítomných členov.

3.    Správna rada najmä:

a) spomedzi členov volí a odvoláva prezidenta a viceprezidenta,

b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia,

d) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení     

     združenia

e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby  

 rozhodlo o zrušení združenia,

     f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

     4.   Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,   

     ktoré budú zabezpečovať administratívne úkony spojené s činnosťou združenia.

 

 

Čl. VIII

Štatutárny orgán

 

1.    Štatutárnym orgánom združenia je prezident združenia.

2.    Prezident zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.

 

 

Čl. IX

Dozorná rada

 

1.    Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému

zhromaždeniu.

2.    Dozorná rada má 3 členov, korí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia. Rovnaký počet je potrebný aj pri prijímaní rozhodnutí.

3.    Dozorná rada najmä:

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje

      riešenie na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

                                                                           

 Čl. X

Hospodárenie združenia

 

1.    Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.    Zdrojmi majetku sú:

a) zápisné a členské príspevky,

b) príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb,

c) výnosy majetku

d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia,

e) výnosy z verejných zbierok.

3.    Za hospodárenie zodpovedá správna rada.

4.    Hospodárenie s majetkom združenia upravuje predpis “Poriadok hospodárenia so zdrojmi združenia“, ktorý bude prijatý a schválený správnou radou do troch mesiacov od registrácie združenia.

 

 

Čl. XI

Zánik združenia

 

1.    Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

2.    Ak zanikne združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.

3.    Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.

 

     Majetok v prípade likvidácie sa  môže použiť výhradne na verejnoprospešné a kultúrne účely

v súlade so stanovami.

 

 

Čl. XII

Záverečné ustanovenia

 

1.    Stanovy sú vyhotovené v dvoch exemplároch, ktoré sú predložené na registráciu Ministerstvu

vnútra SR.

2.    Stanovy nadobudnú platnosť a účinnosť dňom registrácie.

 

 

Stará Ľubovňa 14. november 2005